Ce trebuie să știm despre întreprinderile de economie socială?

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Agenția Națională pentru Ocuparea forței de muncă și Agențiile Județene pentru Ocuparea forței de muncă au colaborat în vederea sintetizării principalelor idei despre întreprinderile de economie socială & întreprinderile sociale de inserție de la înființare până la impact, coroborate cu prevederile Legii 219/2015 și a Hotărârii nr.585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.219/2015 privind economia socială.

Ce sunt întreprinderile sociale?

Întreprinderile sociale sunt persoane juridice de drept privat care dovedesc că respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în lege.

Definiția economiei sociale: economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Principiile economiei sociale sunt:

 1. Prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;
 2. Solidaritate şi responsabilitate colectivă;
 3. Convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;
 4. Control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;
 5. Caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
 6. Personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;
 7. Alocarea celei mai mari părţi a profitului / excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.
 

Cine poate dobândi statutul de întreprindere socială?

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială.

Persoanele juridice de drept privat, prevăzute mai sus, pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actelele de înființare și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că:

 1. Activitatea desfășurată are scop social;
 2. Respectă principiile economiei sociale;
 3. Respectă următoarele criterii:
  • acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
  • alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;
  • se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
  • aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Categorii de persoane juridice de drept privat care pot fi Î.S. și Î.S.I.

Actele de înființare și funcționare prin care persoanele juridice de drept privat dovedesc faptul că au scop social și respectă principiile și criteriile E.S. pentru a se atesta ca ÎS sau certifica ca ÎSI:

Societățile cooperative de gradul I

 

Actul constitutiv și autorizația de funcționare emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

Cooperativele de credit

 

Statutul și autorizația de funcționare acordată de Banca Națională a României potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare;

Asociații și fundații

 

Actul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Casele de ajutor reciproc ale salariaților

 

Actul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor

Actul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Federații

Statutul și certificatul de înscriere în Registrul Federațiilor aflat la grefa tribunalului în circumscripția căreia federația urmează să își aibă sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Uniunile persoanelor juridice

Statutul sau actul constitutiv și dovada personalității juridice;

Alte categorii de persoane juridice de drept privat

Actul de înfiinţare sau actul constitutiv și certificatul de înregistrare sau certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice supuse înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, respectiv statutul și dovada personalității juridice, în cazul altor persoane juridice de drept privat.

Care este procedura de obținere a atestatului de întreprindere socială?

Persoanele juridice de drept privat trebuie să depună sau să transmită prin postă cu confirmare de primire la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială își au sediul, următoarele documente:

 1. Cerere pentru acordarea atestatului completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr.219/2015 privind economia socială sau, după caz, în anexa nr. 6, în situația în care se solicită concomitent și acordarea mărcii sociale.
 2. Actele de înființare și funcționare, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop, care să conțină o serie de prevederi din care să reiasă faptul că întreprinderea are scop social și respectă principiile și criteriile economiei sociale, iar activitatea desfășurată servește scopului social ales.

Termenul de soluționare a cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentației! Termenul poate fi prelungit o singură dată, motivat, pentru 15 zile calendaristice!

Când cererea şi documentaţia primită sunt incomplete, solicitantul are la dispoziție încă 30 de zile calendaristice pentru a le completa!

Atestatul este valabil 5 ani și se poate prelungi succesiv pentru încă 5 ani! Dacă vrem să prelungim valabilitatea atestatului trebuie să transmiteti prin poștă cu confirmare de primire, cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data de expirare a atestatului, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice, la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, urmatoarele documente:

 • Cerere pentru prelungirea atestatului, completată conform anexei nr. 4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii. Nr.219/2015 privind economia socială;
 • Actele de înființare și funcționare (prevăzute în normele metodologice), în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal sau de persoana împuternicită în acest scop;
 • Atestatul de întreprindere socială, în original.

Poți solicita concomitent acordarea atestatului social și a mărcii sociale, iar obținerea mărcii sociale este condiționată de obținerea atestatului de întreprindere socială (Se va completa cererea tip prevăzută în anexa 6 a normelor metodologice)!

Nu se percep taxe pentru emiterea atestatului sau a mărcii sociale!

Care sunt obligațiile întreprinderii sociale atestate?

 1. De a comunica agenţiei județene de ocupare orice modificări ale actelor de înfiinţare sau constitutive, în termen de 15 zile de la modificare;
 2. De a comunica agenţiei de ocupare rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale;
 3. De a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, raportul social anual privind activitatea desfăşurată şi situaţiile financiare anuale în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale;
 4. Întreprinderile sociale se supun controlului cu privire la respectarea condiţiilor legale de desfăşurare a activităţii, anual, pentru a se verifica respectarea criteriilor care au stat la baza eliberării atestatului de întreprindere socială.
 

Când se suspendă și se retrage atestatul de întreprindere socială?

Atestarea întreprinderilor sociale se suspendă de către agențiile de ocupare în următoarele situații:

 1. La solicitarea întreprinderii sociale;
 2. În situația în care întreprinderea socială nu a comunicat agenției de ocupare orice modificare ale actelor de înființare sau constitutive, în termen de 15 zile de la modificare;
 3. În situația în care nu respectă cumulativ următoarele obligații:
  • de a comunica agenţiei de ocupare orice modificări ale actelor de înfiinţare sau constitutive, în termen de 15 zile de la modificare;
  • de a comunica agenţiei de ocupare rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale;
  • de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, raportul social anual privind activitatea desfăşurată şi situaţiile financiare anuale în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale;
 4. Întreprinderile sociale nu permit accesul personalului cu atribuții de control al agențiilor de ocupare, precum și al altor instituții și organe de control, în vederea exercitării de către aceștia a atribuțiilor de control potrivit prevederilor legale și să prezinte la solicitarea acestora toate informațiile, datele și documentele necesare în vederea exercitării controlului.
 

Mai multe informatii se pot obține de pe următoarele site-uri:

Despre cadrul legal al economiei sociale – Site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice  – pagina Economie socială

Despre procedurile de atestare/certificare – Site-ul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă – secțiunea Economie socială